Informácie o nariadení ochrany osobných údajov (GDPR)
Get Adobe Flash player

Koncerty

koncerty1

Vstupenky

modul2

Konkurzy

koncerty2

Informácie o nariadení ochrany osobných údajov (GDPR)

Vážení klienti,
vážime si spokojných zákazníkov a v súvislosti so zmenou legislatívy si Vám dovoľujeme zaslať informácie podľa Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov - alebo GDPR)

Správcom osobných údajov je Štátna filharmónia Košice /ŠfK/, príspevková organizácia MK SR, so sídlom: Moyzesova 66, 040 12 Košice, IČO 00164844, webové stránky www.sfk.sk. ŠfK ako správca osobných údajov určuje ako, za akým účelom a na akú dlhú dobu budú osobné údaje spracovávané. Vyberáme si prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním údajov budú pomáhať.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame?
Štátna filharmónia Košice zhromažďuje /kompletizuje/ a spracováva osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne a bezplatne poskytnete. Ide o tieto bežné osobné údaje: základné identifikačné údaje a kontaktné údaje našich zákazníkov, t. j. celé meno, titul, adresa bydliska, dátum narodenia, príp. IČO, DIČ, telefónny kontakt a e-mail.

K akým účelom osobné údaje využívame a spracovávame?
Bez súhlasu klientov spracovávame osobné údaje za účelom naplnenia zákonnej povinnosti, jednania o zmluve a plnenie zmluvy a z titulu oprávneného záujmu správca dát (priamy marketing vlastných produktov, zasielanie obchodných informácií). Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii.

Ako dlho údaje spracovávame?
Osobné údaje spracovávame podľa účelu po dobu trvania akéhokoľvek zmluvného vzťahu (napr., realizácia nákupu vstupeniek) so Štátnou filharmóniou Košice. V prípade, že ste nám poskytli svoje osobné údaje a súhlas s ich spracovaním bez vzniku zmluvného vzťahu (napr.. posielanie informácií a ponúk), tieto osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania marketingovej kampane Štátnej filharmónie Košice, alebo až do odvolania Vášho súhlasu s ich spracovaním.

Musíte osobné údaje poskytnúť?
Poskytnutie osobných údajov je rovnako ako uzatvorenie zmluvy so Štátnou filharmóniou Košice dobrovoľné. Niektoré údaje sú však nepostradateľné pre splnenie zákonných povinností pri uzatvorení zmluvy na dodávku tovaru, alebo poskytnutie služby, a bez niektorých údajov nedokážeme požadovanú dodávku tovaru alebo služby poskytnúť.
Údaje nutné pre vyše uvedené sú: meno a krstné meno, ak ide o fyzickou osobu - podnikateľa, tiež názov obch. firmy, odlišujúci dodatok alebo ďalšie označenie, sídlo a prípadne dodacia adresa pre tovar, telefón, e-mailová adresa.

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?
ŠfK spracováva údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s jednaním o uzatvorení zmluvy na dodávku tovaru, či služieb, alebo pri požiadavke na posielanie našich ponúk.

Akým spôsobom zabezpečujeme ochranu osobných údajov?
Osobné údaje sú pod stálou elektronickou i procedurálnou kontrolou. Disponujeme kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami, ktoré zaisťujú maximálnu ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom, alebo prenosom, pred ich stratou, zničením, alebo aj pred iným možným zneužitím.
Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi klientov prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú zmluvne viazané povinnosťou mlčanlivosti.

Komu poskytujeme či odovzdávame osobné údaje?
Štátna filharmónia Košice odovzdáva osobné údaje štátnym orgánom, pokiaľ je táto povinnosť stanovená zákonom a ďalej pokiaľ je to nutné pre ochranu našich práv.
ŠfK môže spracovaním údajov poveriť tretiu osobu - spracovateľa. Spracovanie je možné iba na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje spracovateľa k rovnakej miere ochrany údajov, ako my sami poskytujeme. Údaje tak môžu byť odovzdané dodávateľom zaisťujúcim pre nás služby, ktoré sa týkajú napr. rozposielania pošty, predaja a doručovania vstupeniek a tovaru.

Aké sú vaše práva vo vzťahu k spracovaniu a odovzdávaniu osobných údajov?
V súlade s platnou legislatívou môžete uplatniť svoje práva subjektov údajov:
Máte právo na informácie, ktoré sme týmto dokumentom splnili.
Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, kedykoľvek sa môžete pýtať a my Vám do 30 dní doložíme - budeme dokladovať, aké údaje spracovávame, za akým účelom, v akom rozsahu, ako dlho a kto má k nim prístup.

Právo na tzv. „prenositeľnost" vybraných osobných údajov priamo inému správcovi a právo požadovať doplnenie, alebo opravu osobných údajov.

Môžete požiadať o „výmaz" osobných údajov pokiaľ už nechcete, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali, príp. „obmedzenie ich spracovania". Na Vašu žiadosť vymažeme všetky Vaše osobné údaje, pokiaľ nie sú viazané iným zákonom (napr. evidencia daňových dokladov). Na zaistenie práva na „výmaz" potrebujeme 30 dní.
Tieto práva môžete uplatniť osobne v sídle organizácie, písomne na adresu sídla organizácie, alebo mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Aké sú vaše možnosti obmedziť spracovanie a odovzdávanie osobných údajov?
V prípade, kedy spracovávame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade, kedy dochádza k spracovaniu vašich údajov na základe oprávneného záujmu, môžete proti takémuto spracovaniu vzniesť námietku. Každé takéto podanie námietky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať. Námietke pre spracovanie údajov pre marketingové účely vždy vyhovieme.

Ako informujeme o zásadách a pravidlách spracovania osobných údajov a ich ochrane?
Klient je informovaný o pravidlách spracovania osobných údajov zakaždým, keď nám poskytuje niektoré osobné údaje.

Kto vykonáva dozor v oblasti ochrany osobných údajov?
Pokiaľ sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše dotazy, alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.+421/2/32313214, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tieto pravidlá platia od 25. 5. 2018.

Tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu.

Partneri

 

 

 

               WGSKE logo polkruhy

 

      

Logo-Collegium-VP    

 RKE LOGO SHADOW 2017-page-001 


RTVS bok PAN206     
                 
opera slovakia positive red          logo TASR        

 

KOSICEDNES-LOGO KOSICEDNES mediahouse invert

 

   zajtrajsie noviny

 

       logo Hudobny zivot

 

227   

  theCity logo

 

       logo Kosicko-page-001     

   

 

      lemur logo 2 ziara        

             

Kam do mesta-logo        

  

 Logo MojeKosice  KDHZ Logo orez kedykam LOGO   
sfk